vruba:

Hiroshi Yoshida: Kasuga sandô (Way to the Kasuga Shrine), 1938. Via John Resig’s ukiyo-e.org.